Laatste nieuws (27-11-2023)

 

Het derde examen praktische Kustnavigatie heeft op 10 maart jongstleden plaats gevonden. Er waren 5 aanmeldingen.

Resultaat 3 geslaagd en 2 gezakt.

 

Op zondag 17 november 2024 is er een nieuwe kans om het examen praktische Kustnavigatie af leggen, 10.00-12.30 uur. Locatie: Jachthaven Flevo Marina, restaurant Aan Ut Water, Overstag 20, Lelystad.

 

Indien u wilt deelnemen aan dit examen dan nodigen we u uit dit kenbaar te maken in een email aan info@navigatieacademy.nl onder vermelding van deelname examen KN  17-11-2024.

De kosten voor deelname bedragen € 99,-. U kunt deze bijdrage storten op rekening NL27 INGB 0398 4712 66, t.n.v. LGM van Minderhout.

Aan geslaagde deelnemers wordt een certificaat uitgereikt.

 

Voor ander nieuws, zie Nieuwsbrief 8

 

 

 

Houd mij op de hoogte!

Vul hier uw e-mailadres in en we houden u op de hoogte wanneer er meer informatie beschikbaar is!

Informatie

Aan allen die enthousiast en verantwoord (willen) varen op zee

Onderwerp: Examinering praktische Kustnavigatie en Reisvoorbereiding, Routering en Planning

Voorgeschiedenis

Eind 2019 deelde het Watersportverbond mee dat de mogelijkheid van het halen van een certificaat Theoretische Kustnavigatie beëindigd zou worden. Inmiddels is dat ook werkelijkheid geworden.

Ten gevolge van dit besluit kunnen veel personen, die zich theoretisch hebben bekwaamd, niet meer op basis van een examen laten zien, dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben om op zee goed en veilig te kunnen navigeren.

Ondergetekenden hebben het initiatief genomen om de NavigatieAcademy op te richten. We willen alle (beginnende) zeezeilers in staat stellen om via een theorie-examen blijk te geven van hun vaardigheden in het navigeren. Bij voldoende resultaat geven we een certificaat af.

Certificaten

Kustnavigatie en Reisvoorbereiding, Routering en Planning.

Allereerst het examen praktische Kustnavigatie voor het varen met een jacht met een lengte kleiner dan 20 m in het GMDSS gebied A1, bruin gearceerd.

Aansluitend kan een examen Reisvoorbereiding, Routering en Planning voor het varen met een jacht met een lengte kleiner dan 20m in het GMDSS gebied A1 en A2, bruin en groen gearceerd.

Het niveau van de examens praktische KN en RRenP

Om duidelijk te maken hoe het niveau van de examens zich verhoudt tot reeds bestaande examens zoals het Vaarbewijs 1 en 2, treft u hieronder een overzicht aan.

U ziet in het schema een opbouw van examenprogramma’s.

Het programma van eind- en toetstermen KN is aanvullend op de programma’s van KVB 1 en 2.

Het programma van eind- en toetstermen RRenP is aanvullend op het programma van KN.

Om duidelijk te maken wat de onderwerpen zijn die bij KVB1 en 2 aan de orde komen, wordt verwezen naar de websites van het CBR (www.CBR.nl). De eindtermen/leerdoelen van KVB1 en 2 worden niet expliciet getoetst in het KN- en RRenP examen. De kennis van KVB 1 en 2 met betrekking tot de onderwerpen die in KN aan de orde komen wordt wel als bekend verondersteld. Op dezelfde wijze wordt de kennis van KN bekend verondersteld bij RRenP. Door de hiervoor gemaakte keuzes hebben we de overlap die bestond van het programma TKN met KvB2 weg gehaald. Daarnaast hebben we in het programma meer ruimte gemaakt voor de elektronische navigatie.

Opleidingen

Opleidingen kunnen worden verzorgd door vaarscholen, watersportverenigingen, toer- en kustzeilers en oud TKN-docenten. Zij kunnen aan de hand van de hiervoor genoemde programma’s cursussen verzorgen.

Examen

Het examen staat open voor iedereen die zich wil testen op kennis en vaardigheden met betrekking tot het varen op zee.

Voor het doen van een examen kunt u zich in schrijven op onze website www.navigatieacademy.nl

  • Praktische Kustnavigatie

Examenmoment voor praktische Kustnavigatie in november 2022. Op onze website zal de exacte datum verschijnen zodra we enig zicht hebben op het aantal kandidaten.

De eerste keer willen we een examen praktische Kustnavigatie afnemen op een centrale plaats. In een volgend stadium willen we maatwerk leveren door examen af te nemen op bepaalde vaarlocaties.

Kosten voor deelname € 99,-.

  • Reisvoorbereiding, Routering en Planning

Ook voor dit examen kunt u zich aanmelden op onze website. Gelet op relatief kleine aantal kandidaten zullen we dit examen mondeling afnemen. Het examen duurt ca 2 ½ uren. We plannen hiervoor in onderling overleg een moment en plaats voor. De kosten bedragen € 250,- plus reiskosten.

Wat u moet kunnen en kennen?

De eind- en toetstermen die beheerst moeten worden vindt u in aparte documenten. In deze documenten treft u ook verwijzingen aan (afbakening) naar boeken en websites waarmee we duidelijk willen maken wat een eind- toetstermen inhouden. Aan de hand van deze documenten kunt u zich in cursusverband of zelfstandig voorbereiden op het examen.

Deze documenten kunt downloaden op onze website, www.navigatieacademy.nl

Voorbeeld examen

Om u een idee te geven hoe een examen praktische Kustnavigatie is ingericht, kunt u op onze website een Voorbeeld examen inzien en maken. Dit Voorbeeld examen zal in de loop van juni op onze website verschijnen.

Ontwikkeling van het examen

De eerste examens zullen hard copy examens zijn op een centrale plaats. In een latere fase willen we de examens digitaal afnemen op de opleidingslocaties. Tevens hebben we er voor gekozen om een demo navigatieprogramma (Stentec) te laten ontwikkelen om in het examen ook de vaardigheid van het elektronisch navigeren te toetsen.

Als u op de hoogte van de ontwikkelingen wilt blijven dan kunt u zich op onze website www.navigatieacademy.nl abonneren op onze Nieuwbrief.

Oprichters van de NavigatieAcademy

  • Jan Cees Kossen
  • Ebel Zantbergen
  • Leon van Minderhout

NB: alle drie de oprichters zijn CWO-opleiders Zeil-Jachtvaren en hebben zich, samen met anderen, uitgebreid bezig gehouden met het opstellen van de eind- en toetstermen zoals die thans ook door het CWO worden gehanteerd.

Reacties

Wij zijn buitengewoon geïnteresseerd in uw reacties op het door ons genomen initiatief. U kunt ons e-mailen op info@navigatieacademy.nl 

Programma's

Hier kunt u de verschillende programma's downloaden die wij verzorgen

Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die uitgegeven zijn:

Voorbeeldexamen

Als je het voorbeeldexamen praktische Kustnavigatie van de NavigatieAcademy wilt maken dan heb je de leskaarten 1630, 1801.7, 1801.3A nodig.

Deze kaarten voor studiedoeleinden zijn te bestellen bij de Vaarwinkel: Leskaart 1630: North Sea. West Hinder and Outer Gabbard to Vlissingen and Scheveningen.

Speciale leskaart met 5 leskaarten; Voorzijde 1630 en achterzijde 1801.3A, 1801.5, 1801,6 en 1801.7 , TKN Leskaarten

Opleidingen

Als u wilt leren varen in de kustwateren van de Noordzee of op de volle open zee dan kunt u zowel voor de praktische als de theoretische instructie terecht op de vaarscholen die genoemd zijn in hierna opgenomen link, als u kiest voor de criteria 'Vaarscholen' en 'Jachtvaren Zeil Tidal'

CWO Locaties